„Aby nieść światło Ewangelii”

Foto. Ks. Tomasz Lis

Pod takim hasłem, rozpocznie się 25 marca o godz. 11.00 w sandomierskiej Bazylice Katedralnej, III Synod Diecezjalny.

Cele synodu wyznacza dekret biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza natomiast jego przebieg określa specjalny regulamin.

Chociaż Diecezja Sandomierska będzie obchodziła za rok 200. lecie swojego powstania, to jej granice i struktury zostały gruntownie zmienione przed 25. laty. – Dlatego zachodzi potrzeba dalszego budowania wspólnoty Kościoła lokalnego przez ustawodawstwo partykularne, które przy uszanowaniu bogactwa różnych miejscowych tradycji, poszerzy płaszczyznę wspólnotowego przeżywania wiary – stwierdza w dekrecie Biskup Ordynariusz.

Dekret wyznacza zarazem cele synodu odbywającego się pod hasłem „Aby nieść światło Ewangelii.

– Potrzebujemy Kościoła bardziej misyjnego, bliskiego każdemu człowiekowi i otwartego na wyzwania współczesnego świata. Musimy rozbudzić w sobie entuzjazm Ewangelii, aby odrodziła naszą wspólnotę, wyznaczając kierunek działalności duszpasterskiej oraz jej metody i środki zgodne z przesłaniem Soboru Watykańskiego II, nauczaniem papieskim i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski – podkreśla biskup K. Nitkiewicz w wydanym dekrecie.

Regulamin Synodu stanowi, że jego członkami są duchowni, osoby zakonne i świeccy, którym przewodniczy biskup. W sumie będzie to około 300 osób sprawujących funkcje duszpasterskie, społeczne oraz przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń kościelnych. To gremium będą wspierały dekanalne zespoły synodalne.

Pierwsza faza synodu od 25 marca 2017 r. do 19 maja 2018 r. ma na celu przygotowanie dokumentu roboczego. Będzie ona przebiegała w ramach prac sekretariatu synodu oraz komisji: głównej, teologicznej, ds. kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, ds. duchowieństwa diecezjalnego, ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, ds. świeckich, ds. duszpasterstwa, ds. nauki i wychowania katolickiego, ds. ewangelizacji, charytatywnej i ds. dóbr doczesnych. Zostały one już powołane do życia, a ich przewodniczący i członkowie złożą 25 marca wyznanie wiary i przyrzeczenie o wiernym wypełnianiu obowiązków.

Drugi etap synodu, od Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – 20 maja 2018 r. do wigilii Święta Miłosierdzia Bożego – 27 kwietnia 2019 r., ma odbywać się głównie na forum dekanalnych zespołów synodalnych złożonych z duchownych i świeckich. Zespoły znające dobrze lokalną sytuację oraz uwarunkowania parafii, będą analizowały dokument roboczy. Owocem tej refleksji mają być uwagi i postulaty, które posłużą komisji głównej do przygotowania projektu deklaracji dekretów.

Projekt tych dokumentów będzie dyskutowany podczas posiedzeń plenarnych, stanowiących trzeci etap synodu. Jest on przewidziany od Niedzieli Miłosierdzia Bożego – 28 kwietnia 2019 r. do obchodzonej w Sandomierzu Uroczystości Bł. Wincentego Kadłubka – 9 października 2020 r. W ten sposób powstanie dokument końcowy zawierający zalecenia i normy prawne. Jego promulgacji dokona Biskup Ordynariusz.