Kapituła Kolegiacka w Janowie Lubelskim

 Kapituła Kolegiacka pw. Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim została erygowana przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza dekretem z 24 czerwca 2015 r.

Kanonicy gremialni

 1. Prepozyt: Ks. Tomasz Lis
 2. Scholastyk: Ks. Jacek Łapiński
 3. Penitencjarz: Ks. Krzysztof Krzemiński
 4. Kustosz: Ks. Józef Krawczyk
 5. Ks. Dariusz Kowalski
 6. Ks. Marek Jan Kozera
 7. Ks. Rafał Kułaga
 8. Ks. Wiesław Kowalewski
 9. Ks. Tadeusz Kopacz

Seniorzy

 1. Ks. kan. Stanisław Marek
 2. Ks. kan. Marian Wiącek
 3. Ks. kan. Stanisław Szczerek
 4. Ks. kan. Jacek Staszak

Kanonicy honorowi

 1. Ks. Lesław Biłas
 2. Ks. Marcin Chłopek
 3. Ks. Jerzy Ejchler
 4. Ks. Andrzej Kołcz
 5. Ks. Jan Michał Łukasik
 6. Ks. Paweł Mackiewicz
 7. Ks. Edmund Markiewicz
 8. Ks. Grzegorz Miszczak
 9. Ks. Marian Nowak
 10. Ks. dr Waldemar Olech
 11. Ks. Tadeusz Pasek
 12. Ks. Wiesław Podgórski
 13. Ks. Bartosz Rachwał
 14. Ks. Maciej Rączkiewicz
 15. Ks. Eugeniusz Różański
 16. Ks. Józef Sałek
 17. Ks. Jan Sobczak
 18. Ks. Andrzej Świątek
 19. Ks. Tomasz Weryński
 20. Ks. Leszek Wiech
 21. Ks. Jan Zając
 22. Ks. Kazimierz Zięba

Wyróżnienia te zobowiązują do dalszej ofiarnej posługi kapłańskiej oraz do aktywnego uczestnictwa w działalności Kapituły, servatis de iure servandis.

Sandomierz, dnia 25 lipca 2015 roku

Statut Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej przy kościele Świętego Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Kapituła Kolegiacka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej przy kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, zwana dalej Kapitułą, powstała na mocy dekretu Biskupa Sandomierskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

I. Postanowienia wstępne

1. Kapituła jest instytucją ogólnodiecezjalną.
2. Kapituła posiada osobowość prawną, zarówno w świetle prawa kanonicznego jak i państwowego.
3. Kapituła posiada pieczęć z napisem: „Kapituła Kolegiacka pw. M.B. Różańcowej w Janowie Lubelskim”. Pieczęć okrągła ma na środku wizerunek Matki Bożej Różańcowej.

II. Zadania Kapituły

1. Sprawowanie bardziej uroczystych funkcji liturgicznych w kościele kolegiackim;
2. Organizowanie pomocy charytatywnej;
3. Troska o formację kapłańską i poziom duszpasterstwa w rejonie janowskim;
4. Propagowanie kultu Matki Boskiej Różańcowej (Łaskawej);
5. Troska o powołania kapłańskie i zakonne;
6. Inspirowanie nowych inicjatyw duszpasterskich;
7. Wspieranie działalności misyjnej Kościoła;

III. Struktura kapituły. Prawa i obowiązki jej członków

1. Kolegium Kapituły tworzy dziewięciu kanoników gremialnych mianowanych przez Biskupa Diecezjalnego po wysłuchaniu zdania Kapituły.
– Na czele Kapituły stoi Prepozyt, który zwołuje sesje gremium i im przewodniczy. Jednocześnie reprezentuje Kapitułę.
– Kanonik Scholastyk jest odpowiedzialny za archiwum i sekretariat, a także redaguje oficjalne pisma.
– Kanonik Penitencjarz, poza uprawnieniami określonymi w prawie kanonicznym, czuwa nad dyscypliną i obyczajami członków Kapituły.
– Kanonik Kustosz sprawuje opiekę nad dobrami materialnymi Kapituły.
2. W ciągu trzech miesięcy od chwili mianowania, nowy kanonik gremialny musi objąć urząd w czasie Mszy Świętej odprawionej w Kościele Kolegiackim, w przeciwnym wypadku traci godność kanonicką. Jego instalacja powinna być odnotowana w aktach Kapituły.
3. Biskup Diecezjalny może także mianować w sposób wolny kanoników honorowych Kapituły w liczbie nieokreślonej.
4. Kanonicy mają obowiązek uczestniczyć w głównej Liturgii Odpustowej 8 września oraz w posiedzeniach Kapituły. Miejscem zebrań jest plebania parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Kanonicy honorowi powinni wziąć udział w głównej Liturgii Odpustowej 8 września. Nie uczestniczą w sesjach i działaniach Kapituły, chyba że zostaną zaproszeni.
5. Kapituła wykonuje swoje działania na sposób kolegialny. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
6. Kapituła może nabywać środki materialne dla swej działalności sposobami przewidzianymi w prawie kanonicznym oraz dopuszczanymi przez prawo państwowe, jak kupno, darowizny, fundacje i dzierżawy itp.

IV. Strój kanonicki.

1. Chórowy strój kanonicki stanowi: sutanna czarna z fioletowymi guzikami i obszywkami, pas fioletowy, komża z fioletową podbitką, mantolet fioletowy, biret czarny z fioletowym pomponem.
2. Kanonicy używają także dystynktorium w formie krzyża z wizerunkiem Matki Boskiej Janowskiej z jednej strony, a z drugiej Św. Jana Chrzciciela, mogą również nosić pierścień.
3. Kanonicy honorowi posiadają prawo noszenia tego samego stroju co kanonicy gremialni.
4. Po ukończeniu 70 roku życia, Kanonicy gremialni przechodzą na emeryturę, zachowując prawo do swego tytułu i stroju kanonickiego.

V. Kapituła a parafia św. Jana Chrzciciela.

1. Za parafię kolegiacką odpowiedzialny jest proboszcz przy współpracy z wikariuszami.
2. Proboszcz informuje Kapitułę o zamierzonych pracach w kościele kolegiackim.
3. Ofiary składane w kościele kolegiackim są złożone na rzecz parafii, chyba, że co innego zostało wyraźnie zaznaczone.
4. Kapituła nie może oczekiwać dochodów z parafii.
5. Sprawy sporne pomiędzy Kapitułą a proboszczem parafii rozstrzyga Biskup Diecezjalny.

VI. Testament i pogrzeb członka Kapituły

1. Kanonicy powinni w swoim testamencie zapisać Kapitule insygnia i strój kanonicki.
2. Członkowie Kapituły uczestniczą w pogrzebie zmarłego kanonika oraz koncelebrują Msze św. w kolegiacie w terminie ustalonym przez Prepozyta.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Biskupa Diecezjalnego.

Powyższy statut został zatwierdzony przez Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza dnia 25 lipca 2015 r.

Sandomierz, dnia 25 lipca 2015 r.

+Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski