Sandomierska Kapituła Katedralna

Istnienie sandomierskiej kapituły kolegiackiej datuje się co najmniej na rok 1191. W 1818 r. stała się ona katedralną. W dawnych wiekach ze względu na uposażenie i znaczenie spośród wszystkich kapituł kolegiackich tylko sandomierska i łowicka starały się naśladować w pełni kapituły katedralne. W diecezji krakowskiej istniało 19 kapituł kolegiackich. Pierwsze miejsce wśród nich i bezpośrednio po katedralnej zajmowała kapituła kolegiaty sandomierskiej. Okres najświetniejszego rozwoju kapituły sandomierskiej przypada na wiek XVIII. Personalnie posiadała najliczniejszą obsadę: 7 prałatów (prepozyt, dziekan, archidiakon, scholastyk, kantor, kustosz, kanclerz) i 16 kanoników (w tym dwóch kaznodziejów i dwóch penitencjarzy). W sprawowaniu służby Bożej w kolegiacie, a później w katedrze kapituła miała do pomocy niższe kolegia:

• wikariusze, których liczba stopniowo zmniejszała się z dwunastu,
• mansjonarze (8 osób), których obowiązkiem od XV w. do 1825 r. było odmawianie oficjum o NMP i odprawienie wotywy “De Beata”,
• psałterzyści (8 osób) śpiewali Psalmy podczas codziennych nabożeństw w latach 1682-1825,
• altarzyści (7 osób), byli to kapłani odprawiający Msze św. fundacyjnie w latach 1717-1786.

W sumie członków kapituły i osób wspomagających w służbie Bożej było 58. Od roku 1818 kapituła liczy 4 prałatów i 8 kanoników gremialnych. Od 1735 r. istnieją sandomierscy kanonicy honorowi. W 1896 r. reskryptem Sekretariatu Stanu kapituła otrzymała prawo zmiany stroju chórowego z czarnego na fioletowy. W latach 1717-1734 kapituła była proboszczem habitualnym parafii kolegiackiej a później katedralnej. W latach 1818-1983 kapituła katedralna uczestniczyła w zarządzaniu diecezją, stanowiąc senat biskupa, wyrażający zgodę lub wypowiadający swe zdanie przy podejmowaniu przewidzianych przez prawo decyzji w zarządzie diecezji. Sede vacante kapituła wybierała wikariusza kapitulnego. W ciągu 800 lat przez kapitułę sandomieską przeszło wiele wybitnych osób zasłużonych dla życia Kościoła i Ojczyzny. Wystarczy wspomnieć błogosławionych: Wincentego Kadłubka, Czesława, Jana Prandotę, kandydatów na ołtarze: bp Nanker, ks. A. Rewera i bp Piotr Gołębiowski oraz około 80 biskupów, w tym wielu bardzo wybitnych np. prymas M. Trąba, kard. Z. Oleśnicki, ludzi zasłużonych dla nauki: Jan Długosz, Hugo Kołłątaj, Wincenty Granat.

Do lat osiemdziesiątych obecnego stulecia alumni seminarium pod przewodnictwem kanonika hebdomadariusza śpiewali w niedzielę “Tercję” oraz Nieszpory. W czwartki członkowie kapituły odprawiali Mszę św. “Cibavit”.

Skład osobowy kapituły sandomierskiej podał ks. J. Wiśniewski w “Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 roku”, Radom 1928. Później ukazało się “Uzupełnienie do Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich” wydane przez M. Niwińskiego i J. Wiśniewskiego, Sandomierz 1938.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. dr Jan Biedroń
 2. Archidiakon: Ks. Zbigniew Mistak
 3. Scholastyk: Ks. Marian Kondysar
 4. Kustosz: Ks. Józef Szczepański

Kanonicy gremialni

 1. Ks. dr Michał Mierzwa
 2. Ks. dr Jacek Beksiński – Penitencjarz
 3. Ks. Zygmunt Gil
 4. Ks. Krzysztof Rusiecki
 5. Ks. Bogusław Pitucha
 6. Ks. prof. dr hab. Leon Siwecki
 7. Ks. dr Roman Janiec
 8. Ks. Andrzej Rusak

Seniorzy

 1. Ks. infułat prof. dr hab. Józef Krasiński
 2. Ks. prałat dr Czesław Murawski
 3. Ks. prałat dr Jerzy Lewiński
 4. Ks. prałat dr Wiesław Wilk
 5. Ks. prałat dr Adam Kończak
 6. Ks. prałat dr Waldemar Gałązka
 7. Ks. dr Kazimierz Skawiński

Kanonicy honorowi

 1. Ks. Dariusz Janusz Bęc
 2. Ks. Paweł Bielecki
 3. Ks. Jan Butryn
 4. Ks. dr Krzysztof Cisek
 5. Ks. prof. dr hab. Jan Chwałek
 6. Ks. Stanisław Tadeusz Gieroń
 7. Ks. dr Zygmunt Marian Grabiec
 8. Ks. Franciszek Grela
 9. Ks. dr Michał Grochowina
 10. Ks. Wiesław Gucwa
 11. Ks. dr Władysław Gwóźdź
 12. Ks. dr Kazimierz Hara
 13. Ks. Jan Jagodziński
 14. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
 15. Ks. Wiesław Henryk Kowalewski
 16. Ks. dr Marek Jan Kozera
 17. Ks. Henryk Krawczyk
 18. Ks. Józef Krawczyk
 19. Ks. dr Bogdan Krempa
 20. Ks. dr Marek Kumór
 21. Ks. Tomasz Lis
 22. Ks. Stefan Marian Kryj
 23. Ks. Krzysztof Krzemiński
 24. Ks. Tadeusz Mach
 25. Ks. Andrzej Machowicz
 26. Ks. Włodzimierz Mazur
 27. Ks. Marian Molga
 28. Ks. dr hab. Tomasz Moskal
 29. Ks. Mieczysław Murawski
 30. Ks. Adam Nowak
 31. Ks. Tadeusz Antoni Ocimek
 32. Ks. Krzysztof Jan Pałac
 33. Ks. Jan Pawlik
 34. Ks. dr Wojciech Franciszek Pietraszek
 35. Ks. Mariusz Piotrowski
 36. Ks. dr Witold Płaza
 37. Ks. Czesław Przewłocki
 38. Ks. Jerzy Siara
 39. Ks. Jan Sobczak
 40. Ks. dr Jacek Bolesław Staszak
 41. Ks. dr Stanisław Szczerek
 42. Ks. Józef Śmigiel
 43. Ks. Wacław Tomczyk
 44. Ks. Józef Turoń
 45. Ks. Jan Feliks Wamyj
 46. Ks. Ryszard Wamyj
 47. Ks. Zygmunt Wandas
 48. Ks. dr Albert Warso
 49. Ks. dr Dariusz Ryszard Woźniczka
 50. Ks. Ryszard Zbyrad
 51. Ks. Grzegorz Zwoliński