Sandomierska Kapituła Katedralna

Istnienie sandomierskiej kapituły kolegiackiej datuje się co najmniej na rok 1191. W 1818 r. stała się ona katedralną. W dawnych wiekach ze względu na uposażenie i znaczenie spośród wszystkich kapituł kolegiackich tylko sandomierska i łowicka starały się naśladować w pełni kapituły katedralne. W diecezji krakowskiej istniało 19 kapituł kolegiackich. Pierwsze miejsce wśród nich i bezpośrednio po katedralnej zajmowała kapituła kolegiaty sandomierskiej. Okres najświetniejszego rozwoju kapituły sandomierskiej przypada na wiek XVIII. Personalnie posiadała najliczniejszą obsadę: 7 prałatów (prepozyt, dziekan, archidiakon, scholastyk, kantor, kustosz, kanclerz) i 16 kanoników (w tym dwóch kaznodziejów i dwóch penitencjarzy). W sprawowaniu służby Bożej w kolegiacie, a później w katedrze kapituła miała do pomocy niższe kolegia:

• wikariusze, których liczba stopniowo zmniejszała się z dwunastu,
• mansjonarze (8 osób), których obowiązkiem od XV w. do 1825 r. było odmawianie oficjum o NMP i odprawienie wotywy “De Beata”,
• psałterzyści (8 osób) śpiewali Psalmy podczas codziennych nabożeństw w latach 1682-1825,
• altarzyści (7 osób), byli to kapłani odprawiający Msze św. fundacyjnie w latach 1717-1786.

W sumie członków kapituły i osób wspomagających w służbie Bożej było 58. Od roku 1818 kapituła liczy 4 prałatów i 8 kanoników gremialnych. Od 1735 r. istnieją sandomierscy kanonicy honorowi. W 1896 r. reskryptem Sekretariatu Stanu kapituła otrzymała prawo zmiany stroju chórowego z czarnego na fioletowy. W latach 1717-1734 kapituła była proboszczem habitualnym parafii kolegiackiej a później katedralnej. W latach 1818-1983 kapituła katedralna uczestniczyła w zarządzaniu diecezją, stanowiąc senat biskupa, wyrażający zgodę lub wypowiadający swe zdanie przy podejmowaniu przewidzianych przez prawo decyzji w zarządzie diecezji. Sede vacante kapituła wybierała wikariusza kapitulnego. W ciągu 800 lat przez kapitułę sandomieską przeszło wiele wybitnych osób zasłużonych dla życia Kościoła i Ojczyzny. Wystarczy wspomnieć błogosławionych: Wincentego Kadłubka, Czesława, Jana Prandotę, kandydatów na ołtarze: bp Nanker, ks. A. Rewera i bp Piotr Gołębiowski oraz około 80 biskupów, w tym wielu bardzo wybitnych np. prymas M. Trąba, kard. Z. Oleśnicki, ludzi zasłużonych dla nauki: Jan Długosz, Hugo Kołłątaj, Wincenty Granat.

Do lat osiemdziesiątych obecnego stulecia alumni seminarium pod przewodnictwem kanonika hebdomadariusza śpiewali w niedzielę “Tercję” oraz Nieszpory. W czwartki członkowie kapituły odprawiali Mszę św. “Cibavit”.

Skład osobowy kapituły sandomierskiej podał ks. J. Wiśniewski w “Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 roku”, Radom 1928. Później ukazało się “Uzupełnienie do Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich” wydane przez M. Niwińskiego i J. Wiśniewskiego, Sandomierz 1938.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. dr Jan Biedroń
 2. Archidiakon: Ks. Zbigniew Mistak
 3. Scholastyk: Ks. Marian Kondysar
 4. Kustosz: Ks. Józef Szczepański

Kanonicy gremialni

 1. Ks. dr Michał Mierzwa
 2. Ks. Zygmunt Gil
 3. Ks. Krzysztof Rusiecki
 4. Ks. Bogusław Pitucha
 5. Ks. prof. dr hab. Leon Siwecki
 6. Ks. dr Roman Janiec
 7. Ks. Andrzej Rusak

Seniorzy

 1. Ks. infułat prof. dr hab. Józef Krasiński
 2. Ks. prałat dr Czesław Murawski
 3. Ks. prałat dr Jerzy Lewiński
 4. Ks. prałat dr Wiesław Wilk
 5. Ks. prałat dr Adam Kończak
 6. Ks. prałat dr Waldemar Gałązka
 7. Ks. dr Kazimierz Skawiński
 8. Ks. dr Jacek Beksiński

Kanonicy honorowi

 1. Ks. Dariusz Janusz Bęc
 2. Ks. Paweł Bielecki
 3. Ks. Jan Butryn
 4. Ks. dr Krzysztof Cisek
 5. Ks. Stanisław Tadeusz Gieroń
 6. Ks. dr Zygmunt Marian Grabiec
 7. Ks. Franciszek Grela
 8. Ks. dr Michał Grochowina
 9. Ks. Wiesław Gucwa
 10. Ks. dr Władysław Gwóźdź
 11. Ks. dr Kazimierz Hara
 12. Ks. Jan Jagodziński
 13. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
 14. Ks. Wiesław Henryk Kowalewski
 15. Ks. dr Marek Jan Kozera
 16. Ks. Henryk Krawczyk
 17. Ks. Józef Krawczyk
 18. Ks. dr Bogdan Krempa
 19. Ks. dr Marek Kumór
 20. Ks. Tomasz Lis
 21. Ks. Stefan Marian Kryj
 22. Ks. Krzysztof Krzemiński
 23. Ks. Tadeusz Mach
 24. Ks. Andrzej Machowicz
 25. Ks. Włodzimierz Mazur
 26. Ks. Marian Molga
 27. Ks. dr hab. Tomasz Moskal
 28. Ks. Mieczysław Murawski
 29. Ks. Adam Nowak
 30. Ks. Tadeusz Antoni Ocimek
 31. Ks. Krzysztof Jan Pałac
 32. Ks. Jan Pawlik
 33. Ks. dr Wojciech Franciszek Pietraszek
 34. Ks. Mariusz Piotrowski
 35. Ks. dr Witold Płaza
 36. Ks. Czesław Przewłocki
 37. Ks. Jerzy Siara
 38. Ks. Jan Sobczak
 39. Ks. dr Jacek Bolesław Staszak
 40. Ks. dr Stanisław Szczerek
 41. Ks. Józef Śmigiel
 42. Ks. Wacław Tomczyk
 43. Ks. Józef Turoń
 44. Ks. Jan Feliks Wamyj
 45. Ks. Ryszard Wamyj
 46. Ks. Zygmunt Wandas
 47. Ks. dr Albert Warso
 48. Ks. dr Dariusz Ryszard Woźniczka
 49. Ks. Ryszard Zbyrad
 50. Ks. Grzegorz Zwoliński