Sandomierska Kapituła Katedralna

Istnienie sandomierskiej kapituły kolegiackiej datuje się co najmniej na rok 1191. W 1818 r. stała się ona katedralną. W dawnych wiekach ze względu na uposażenie i znaczenie spośród wszystkich kapituł kolegiackich tylko sandomierska i łowicka starały się naśladować w pełni kapituły katedralne. W diecezji krakowskiej istniało 19 kapituł kolegiackich. Pierwsze miejsce wśród nich i bezpośrednio po katedralnej zajmowała kapituła kolegiaty sandomierskiej. Okres najświetniejszego rozwoju kapituły sandomierskiej przypada na wiek XVIII. Personalnie posiadała najliczniejszą obsadę: 7 prałatów (prepozyt, dziekan, archidiakon, scholastyk, kantor, kustosz, kanclerz) i 16 kanoników (w tym dwóch kaznodziejów i dwóch penitencjarzy). W sprawowaniu służby Bożej w kolegiacie, a później w katedrze kapituła miała do pomocy niższe kolegia:

• wikariusze, których liczba stopniowo zmniejszała się z dwunastu,
• mansjonarze (8 osób), których obowiązkiem od XV w. do 1825 r. było odmawianie oficjum o NMP i odprawienie wotywy “De Beata”,
• psałterzyści (8 osób) śpiewali Psalmy podczas codziennych nabożeństw w latach 1682-1825,
• altarzyści (7 osób), byli to kapłani odprawiający Msze św. fundacyjnie w latach 1717-1786.

W sumie członków kapituły i osób wspomagających w służbie Bożej było 58. Od roku 1818 kapituła liczy 4 prałatów i 8 kanoników gremialnych. Od 1735 r. istnieją sandomierscy kanonicy honorowi. W 1896 r. reskryptem Sekretariatu Stanu kapituła otrzymała prawo zmiany stroju chórowego z czarnego na fioletowy. W latach 1717-1734 kapituła była proboszczem habitualnym parafii kolegiackiej a później katedralnej. W latach 1818-1983 kapituła katedralna uczestniczyła w zarządzaniu diecezją, stanowiąc senat biskupa, wyrażający zgodę lub wypowiadający swe zdanie przy podejmowaniu przewidzianych przez prawo decyzji w zarządzie diecezji. Sede vacante kapituła wybierała wikariusza kapitulnego. W ciągu 800 lat przez kapitułę sandomieską przeszło wiele wybitnych osób zasłużonych dla życia Kościoła i Ojczyzny. Wystarczy wspomnieć błogosławionych: Wincentego Kadłubka, Czesława, Jana Prandotę, kandydatów na ołtarze: bp Nanker, ks. A. Rewera i bp Piotr Gołębiowski oraz około 80 biskupów, w tym wielu bardzo wybitnych np. prymas M. Trąba, kard. Z. Oleśnicki, ludzi zasłużonych dla nauki: Jan Długosz, Hugo Kołłątaj, Wincenty Granat.

Do lat osiemdziesiątych obecnego stulecia alumni seminarium pod przewodnictwem kanonika hebdomadariusza śpiewali w niedzielę “Tercję” oraz Nieszpory. W czwartki członkowie kapituły odprawiali Mszę św. “Cibavit”.

Skład osobowy kapituły sandomierskiej podał ks. J. Wiśniewski w “Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 roku”, Radom 1928. Później ukazało się “Uzupełnienie do Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich” wydane przez M. Niwińskiego i J. Wiśniewskiego, Sandomierz 1938.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. dr Jan Biedroń
 2. Archidiakon: Ks. Zbigniew Mistak
 3. Scholastyk: Ks. Marian Kondysar
 4. Kustosz: Ks. Józef Szczepański

Kanonicy gremialni

 1. Ks. dr Michał Mierzwa
 2. Ks. Zygmunt Gil – penitencjarz
 3. Ks. Krzysztof Rusiecki
 4. Ks. Bogusław Pitucha
 5. Ks. prof. dr hab. Leon Siwecki
 6. Ks. dr Roman Janiec
 7. Ks. Andrzej Rusak
 8. Ks. dr Krzysztof Cisek

Seniorzy

 1. Ks. infułat prof. dr hab. Józef Krasiński
 2. Ks. prałat dr Czesław Murawski
 3. Ks. prałat dr Jerzy Lewiński
 4. Ks. prałat dr Wiesław Wilk
 5. Ks. prałat dr Adam Kończak
 6. Ks. prałat dr Waldemar Gałązka
 7. Ks. kan. dr Kazimierz Skawiński
 8. Ks. kan. dr Jacek Beksiński

Kanonicy honorowi

 1. Ks. Dariusz Janusz Bęc
 2. Ks. Paweł Bielecki
 3. Ks. Jan Butryn
 4. Ks. Stanisław Tadeusz Gieroń
 5. Ks. dr Zygmunt Marian Grabiec
 6. Ks. Franciszek Grela
 7. Ks. dr Michał Grochowina
 8. Ks. Wiesław Gucwa
 9. Ks. dr Władysław Gwóźdź
 10. Ks. dr Kazimierz Hara
 11. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
 12. Ks. Wiesław Henryk Kowalewski
 13. Ks. dr Marek Jan Kozera
 14. Ks. Henryk Krawczyk
 15. Ks. Józef Krawczyk
 16. Ks. dr Bogdan Krempa
 17. Ks. dr Marek Kumór
 18. Ks. Tomasz Lis
 19. Ks. Tadeusz Lutkowski
 20. Ks. Stefan Marian Kryj
 21. Ks. Krzysztof Krzemiński
 22. Ks. Tadeusz Mach
 23. Ks. Andrzej Machowicz
 24. Ks. Włodzimierz Mazur
 25. Ks. dr hab. Tomasz Moskal
 26. Ks. Mieczysław Murawski
 27. Ks. Adam Nowak
 28. Ks. Tadeusz Antoni Ocimek
 29. Ks. Krzysztof Jan Pałac
 30. Ks. Jan Pawlik
 31. Ks. dr Wojciech Franciszek Pietraszek
 32. Ks. Mariusz Piotrowski
 33. Ks. dr Witold Płaza
 34. Ks. Jerzy Siara
 35. Ks. Jan Sobczak
 36. Ks. dr Jacek Bolesław Staszak
 37. Ks. dr Stanisław Szczerek
 38. Ks. Józef Śmigiel
 39. Ks. Wacław Tomczyk
 40. Ks. Józef Turoń
 41. Ks. Jan Feliks Wamyj
 42. Ks. Ryszard Wamyj
 43. Ks. Zygmunt Wandas
 44. Ks. dr Albert Warso
 45. Ks. dr Dariusz Ryszard Woźniczka
 46. Ks. Ryszard Zbyrad
 47. Ks. Grzegorz Zwoliński