Dekret zwołujący III Synod Diecezji Sandomierskiej

Foto: Ks. Tomasz Lis

DEKRET

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła, Biskupi przewodzący Kościołom lokalnym zwoływali synody, aby pod natchnieniem Ducha Świętego i w świetle Ewangelii razem z duchowieństwem, osobami zakonnymi i wiernymi świeckimi, poszukiwać dróg i środków do wypełniania misji zleconej Kościołowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Diecezja Sandomierska, która będzie obchodziła wkrótce dwóchsetlecie swojego powstania, a przed ćwierćwieczem została zreorganizowana pod względem terytorialnym, przemierzyła dwukrotnie drogę synodalną. Jej owocem było umocnienie wiary i wspólnoty kościelnej. Wizytacja kanoniczna, jaką wespół z Księdzem Biskupem Pomocniczym odbyłem w ostatnich latach, utwierdziła mnie w przekonaniu, że pożyteczne będzie zwołanie nowego synodu. Istnieje bowiem potrzeba dalszego budowania wspólnoty Kościoła lokalnego przez ustawodawstwo partykularne, które przy uszanowaniu bogactwa różnych miejscowych tradycji, poszerzy płaszczyznę wspólnotowego przeżywania wiary.

Potrzebujemy jednocześnie Kościoła bardziej misyjnego, bliskiego każdemu człowiekowi i otwartego na wyzwania współczesnego świata. Musimy rozbudzić w sobie entuzjazm Ewangelii, aby odrodziła naszą wspólnotę, wyznaczając kierunek działalności duszpasterskiej oraz jej metody i środki zgodne z przesłaniem Soboru Watykańskiego II, nauczaniem papieskim i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski.

Dlatego zgodnie z KPK, kan. 461 § 1 i kan. 462 oraz z „Instrukcją o Synodach Diecezjalnych” Kongregacji ds. Biskupów i Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z 19 marca 1997 r., III A-B, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, Księży Dziekanów i Przedstawicieli Wiernych Świeckich, zwołuję III Synod Diecezji Sandomierskiej.

Wyznaczam na jego uroczyste rozpoczęcie dzień 25 marca 2017 roku, prosząc o przybycie do Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu na godz. 11:00 wszystkich mających prawo i obowiązek uczestniczenia w synodzie (KPK, kan. 463), tych którzy zostali wydelegowani przez swoje wspólnoty zakonne i dekanalne bądź przeze mnie powołani. Zapraszam jednocześnie Parlamentarzystów wybranych z okręgów znajdujących się na terenie Diecezji Sandomierskiej, Przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz Siostry i Braci należących do naszego Kościoła lokalnego i związanych z nim przez miejsce urodzenia, relacje rodzinne, zawodowe i przyjacielskie. Ogłoszenie i wręczenie stosownych dekretów będzie miało miejsce podczas uroczystej inauguracji synodu.

Prace Zgromadzenia Synodalnego powierzam Najświętszej Maryi Pannie – Matce Kościoła oraz naszym świętym i błogosławionym Patronom.

Sandomierz, 24 lutego 2017 r.

+ Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

Ks. Roman Janiec
Kanclerz Kurii

PODZIEL SIĘ
Bp Krzysztof Nitkiewicz
Dewiza biskupia: Misericordias Domini cantabo (Będę wyśpiewywał miłosierdzie Pana). Funkcje w dykasteriach watykańskich: Konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Funkcje w KEP: Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu, Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Inne funkcje: Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Biskup sandomierski od 04.07.2009 r.