KATECHEZA 328: ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA!

Jesteśmy świadkami tego, jak na naszych oczach zmieniają się znaczenia pewnych pojęć, wyrazów i definicji. Weźmy na przykład ważne słowo „miłość”. Kiedyś oznaczało ono wszystko to, co szlachetne, wzniosłe, romantyczne oraz zdolność do poświęcenia i ofiary dla drugiego. Dzisiaj, w języku potocznym stwierdzenia w stylu „oni się kochają”, przynajmniej w rozumieniu większości ludzi młodych, sugerują zupełnie inną treść. Niemodne stały się słowa: „pokora”, „patriotyzm”, „posłuszeństwo” a także samo słowo „łaska”.  To ostatnie pojęcie jest jednak bardzo mocno zakorzenione w chrześcijaństwie. Jako katolicy spotkaliśmy się z nim bardzo wcześnie, prawdopodobnie ucząc się katechizmu przed I Komunią św. Kiedy recytujemy „Sześć głównych prawd wiary”, jako szóstą ostatnią prawdę wyznajemy, że łaska Boża jest każdemu do zbawienia koniecznie potrzebna. Istnieje jednak pewien rozdźwięk między treścią powyższej prawdy wiary a mentalnością współczesnego człowieka. Kiedy słuchamy ludzi rozmawiających ze sobą, możemy znaleźć stwierdzenia: „bez łaski”, „nie potrzebuję twojej ani niczyjej łaski”. Czy naprawdę możemy tak mówić w odniesieniu do Boga? Czy istnieje możliwość zbawienia bez niczyjej łaski, nawet łaski samego Boga?

Już na wstępie naszych rozważań musimy jednoznacznie stwierdzić, że bez łaski nikt nie dostąpi zbawienia. Łaska Boża jest koniecznie potrzebna, aby móc oglądać Boga. Skąd o tym wiemy? Sam Pan Jezus powiedział: Beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5). Podobnie mówi  w swoich listach św. Paweł. Aby jednak mieć lepsze zrozumienie tej prawdy wiary, przypomnijmy sobie co wiemy o łasce? Jak sama nazwa wskazuje, jest to dar dany nam za darmo, bez żadnych naszych zasług. Wysłużył nam wszystkie potrzebne łaski Pan Jezus przez Swoje życie, a zwłaszcza przez śmierć i zmartwychwstanie. Otrzymujemy je w tym celu, abyśmy mogli przyjąć największy dar jakim jest zbawienie. Zależy ono przede wszystkim od łaski Bożej. Człowiek o własnych siłach nigdy nie zdołałby osiągnąć zbawienia. Pan Bóg daje nam chętnie potrzebne łaski, ale nie zbawi nas bez naszego udziału. Bóg stworzył Cię bez ciebie, ale nie zbawi Cię bez ciebie – mówił św. Augustyn. Kiedy popatrzymy na życie świętych, możemy bez trudu poznać, że tajemnicą ich świętości było zmaganie się ze złem, słabościami i przeciwnościami losu przy pomocy łaski Bożej. Podsumowując możemy stwierdzić, że decydujący wpływ na nasze zbawienie ma łaska Boża, która potrzebuje jednak zgody człowieka. Dokładniej będziemy o tym rozważać w dalszych częściach naszych katechez.