Nowi katecheci

W Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbył się egzamin końcowy studentów studiów podyplomowych teologiczno – katechetycznych.

6 lutego czternastu studentów zdało egzamin końcowy oraz uzyskało kwalifikacje, aby nauczać religii we wszystkich typach szkół.

– Celem tych studiów było uzyskanie uprawnień do nauczania religii w przedszkolu, szkole podstawowej oraz szkołach średnich wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w porozumieniu między Konferencją Episkopatu Polski a MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. – powiedział ks. dr Roman Janiec, kierownik studiów podyplomowych.

Organizatorem kształcenia podyplomowego jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a zajęcia odbywają się w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu.

Obecnie trwa kolejny nabór dla chętnych na studia teologiczno – katechetyczne, które rozpoczną się w nowym roku akademickim w październiku.

Zajęcia będą odbywały się w piątki po południu oraz soboty i potrwają cztery semestry.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów).

Zgłoszenia prosimy kierować do Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, tel: 727676570.