Odkryto pozostałości  herbu na sklepieniu w katedrze

Foto. Ks. SG, Ks. AR

Podczas prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych przy sklepieniu nawy głównej sandomierskiej katedry odsłonięto pozostałości herbu na zworniku czwartego przęsła.

Katedra sandomierska jest gotycką budowlą halową o pięcioprzęsłowym, trójnawowym korpusie. Wnętrze przekryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym ze zwornikami o heraldycznej dekoracji, której program odzwierciedla ideę zjednoczonego Królestwa Polskiego za panowania króla Kazimierza Wielkiego. W nawie północnej umieszczono herb ziemi dobrzańskiej, z wyobrażeniem głowy Kazimierza Wielkiego; w nawie południowej znajdują się herby ziemi ruskiej, przemyskiej, krakowskiej, sandomierskiej i sieradzko-łęczyckiej, zaś w nawie głównej umieszczono herb  Kujaw oraz herb Wielkopolski. Na zwornikach znajdują się także symbole ewangelistów oraz głowa Chrystusa.

Na zworniku czwartego przęsła nawy głównej bazyliki z nieznanych dotąd przyczyn nie było umieszczonego herbu.

Podczas prowadzonych prac konserwatorzy odkryli tarczę herbową i pozostałości pełnoplastycznej rzeźby, pierwotnie przymocowanej analogicznie jak na pozostałych zwornikach, która podczas burzliwych dziejów katedry mogła ulec destrukcji. Prawdopodobnie podczas prac konserwatorskich w latach 30-tych ubiegłego wieku zdecydowano, że te pozostałości rzeźby zostaną zakryte.

Podczas spotkania komisji konserwatorskiej nadzorującej prace w katedrze podjęto decyzję, że odkryta tarcza herbowa będzie eksponowana, ale bez odtwarzania nieznanych treści herbowych tylko z pozostawieniem destruktu.