Oświadczenie Rzecznika Diecezji Sandomierskiej

W związku z niedojściem do skutku wyjazdu pielgrzymkowego do Fatimy, zostały podjęte działania żądające stanowczo od Biura odpowiedzialnego za organizację pielgrzymki, zwrotu wpłaconych kwot. Jak dotychczas, pomimo określenia terminów zwrotu środków, wpłaty takie nie nastąpiły.

Strona kościelna podjęła więc stosowne kroki prawne, w tym złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponadto przekazaliśmy posiadaną przez nas dokumentację do analizy prawnej renomowanej kancelarii w celu podjęcia dalszych kroków prawnych mających na celu odzyskanie wpłaconych środków.

Pragniemy podkreślić, że organizacja pielgrzymki fatimskiej została powierzona Operatorowi, który był uprzednio znany, gdyż wcześniej były przez niego zrealizowane z powodzeniem inne pielgrzymki zagraniczne.

Podkreślamy także, że wszystkie kwoty wpłacone w związku z pielgrzymką na rachunek bankowy lub w gotówce Księdzu zaangażowanemu po stronie kościelnej w przygotowania do pielgrzymki, zostały przekazane Operatorowi wyjazdu, stąd ze strony kościelnej, czy też osób związanych z Diecezją nie ma  żadnych  nieprawidłowości.

Biskup Ordynariusz nadzoruje prowadzenie sprawy przez Księdza Wikariusza Generalnego i rozmawiał już z niektórymi poszkodowanymi.

Ksiądz, który był odpowiedzialny po stronie kościelnej za pielgrzymkę, został jednocześnie zobowiązany do informowania na bieżąco poszkodowanych o rozwoju wypadków.

Wyrażamy ubolewanie, że w wyniku działalności ludzi niezwiązanych z Diecezją Sandomierską,  doszło do pokrzywdzenia duchownych i wiernych świeckich. Przepraszamy te osoby za wszelkie negatywne konsekwencje zaistniałej sytuacji. Mając nadzieję, że podjęte kroki prawne przyniosą rezultaty, zapewniamy, że zrobione zostanie wszystko, co leży w naszej możliwości, aby poszkodowani odzyskali swoje pieniądze.