Posiedzenie synodalnej Komisji Głównej

Dnia 27 stycznia odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym zebranie Komisji Głównej III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Uczestniczyli w nim biskupi Krzysztof Nitkiewicz i Edward Frankowski razem z pozostałymi członkami komisji. Spotkanie poprowadził ks. Witold Płaza, Sekretarz Generalny Synodu.

Przewodniczący komisji tematycznych zdali relację z postępu prac. Wszystkie gremia opracowały już wstępną propozycję dokumentów poświęconych problematyce, jaką się zajmują. Teksty te są obecnie sprawdzane przez Komisję Teologiczną, która systematycznie przekazuje swoje uwagi autorom. Po ich wprowadzeniu, podjęte zostaną prace nad integracją wszystkich części w jeden dokument roboczy. Ten z kolei będzie przekazany dekanalnym zespołom synodalnym w celu zapewniania szerokiej konsultacji.

Komisja Główna omówiła również rezultaty ankiety przeprowadzonej wśród wiernych. Miała ona na celu zapoznanie się z ich opinią na temat miejsca i roli świeckich w diecezji. Głosy te zostaną uwzględnione w propozycjach dekretów synodalnych natomiast wyniki ankiety będą opublikowane na łamach „Kroniki Sandomierskiej”. W trakcie ożywionej dyskusji towarzyszącej posiedzeniu, wyłoniły się propozycje dotyczące różnych kwestii, jak także samego kształtu dokumentu końcowego. Mówiono między innymi o potrzebie zapewnienia właściwej opieki duszpasterskiej osobom dotkniętym niepełnosprawnością. Wydaje się także wskazane doprecyzowanie statusu księży na emeryturze, uwzględniając w większym stopniu ich potrzeby. Jeśli chodzi o czynnych duszpasterzy, członkowie Komisji Głównej postulowali wprowadzenie zakazu posiadania przy sobie telefonów komórkowych przez spowiadających księży oraz korzystania z tego typu urządzeń elektronicznych podczas liturgii i głoszenia kazań. Powołano także zespół roboczy, który zajmie się strukturą i kompetencjami kurii diecezjalnej, a także organizacją terytorialną diecezji. Kolejne spotkanie Komisji Głównej Synodu przewidziane jest na początek kwietnia.