SOBOTA I TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (Mk 16,9-15)

Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Oto słowo Pańskie.

Wezwanie idźcie na cały świat i głoście Ewangelią zwrócone jest do każdego z nas; świadectwo o fakcie Zmartwychwstania zostaje zwielokrotnione przez coraz to nowe pokolenia uczniów Chrystusa. „Każdy człowiek świecki winien być wobec świata świadkiem Zmartwychwstania i życia Pana Jezusa i znakiem Boga żywego (KK 38). Każdy z nas posłany jest tam, gdzie go postawi Opatrzność,     aby dawał Chrystusowi świadectwo słowem i przykładem swego życia.