Spotkanie księży dziekanów

Dnia 17 października 2018, w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, odbyło się zebranie księży dziekanów. Wzięli w nim udział biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, biskup pomocniczy senior Edward Frankowski, wikariusz generalny ks. Jerzy Dąbek oraz księża z Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

Gościem specjalnym był pan Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, który przedstawił zebranym walory Internetowego Dziennika Katolickiego przygotowywanego przez korespondentów i dziennikarzy KAI. Planuje się, że na mocy umowy pomiędzy diecezją i KAI, będzie on przesyłany dwa razy dziennie dla chętnych duszpasterzy, katechetów i osób świeckich. Pan Redaktor podzielił się również swoimi uwagami na temat aktualnych wyzwań Kościoła w Polsce.

Księża Dziekani zostali poinformowani o inicjatywach dotyczących ochrony dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi. Zobowiązali się włączyć w podejmowane przez KEP i diecezję działania oraz zachowywać należytą czujność.

Mówiono także o wymogach stawianych chrzestnym, wśród których KPK kan. §1, 3, wymienia „prowadzenie życia zgodnego z wiarą i odpowiadającego funkcji jaką mają pełnić”. Zauważono, że nawet bardzo młode osoby, zaraz po bierzmowaniu, zaniedbują obowiązki religijne i nie uczęszczają na katechezę. Istnieje stąd potrzeba uważniejszej i jednolitej weryfikacji kandydatów do funkcji ojca chrzestnego i matki chrzestnej. W przypadku gdyby stwierdzono, że nie spełniają oni wymogów, duszpasterze powinni o tym poinformować i jeśli istnieje taka możliwość, szukać wspólnie uzdrowienia sytuacji.

Podczas spotkania podkreślano konieczność budowania wspólnoty między kapłanami, czemu mają służyć comiesięczne dekanalne wieczory modlitewne.

Biskup Ordynariusz zaapelował także do księży, aby nie wstydzili się nosić sutanny podczas prowadzenia lekcji religii oraz przy wykonywaniu funkcji o charakterze liturgiczno-prawnym i duszpasterskim.

Ks. Marek Kumór przypomniał o najbliższych wydarzeniach duszpasterskich w tym  Sympozjum na temat „Wyzwania Duszpasterskie Diecezji Sandomierskiej”, które odbędzie się 20 października 2018 r. w Sandomierzu. Przypomniano także o  comiesięcznych czuwaniach na Jasnej Górze w intencji powołań prowadzonych przez poszczególne dekanaty. Omówiono także najważniejsze sprawy dotyczące duszpasterstwa rodzin oraz dzieci i młodzieży.

Grupa młodych z terenu diecezji, która udaje się na Światowe Dni Młodzieży do Panamy otrzyma dofinansowanie z funduszu ewangelizacyjnego.