To są nasze korzenie

Spotkanie autorskie z prof. Feliksem Kirykiem na temat wydanego Inwentarza rękopisów z Archiwum Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

W auli wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu odbyła się prezentacja książki prof. Feliksa Kiryka, czynnego członka Polskiej Akademii Umiejętności dotycząca jego badań nad najstarszymi dokumentami przechowywanymi w Archiwum Kapituły Kolegiackiej w Sandomierzu.

W spotkaniu uczestniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Edward Frankowski, władze samorządowe, pasjonaci historii oraz społeczność seminaryjna.

Na początku spotkania ks. prałat Waldemar Gałązka, przybliżył postać i dorobek naukowy prof. F. Kiryka, podkreślając jego długoletnie zaangażowanie w badanie dziejów Kościoła oraz miasta Sandomierza. Następnie prof. Kiryk opowiedział o etapach prowadzonych badań, ich wynikach oraz znaczeniu dokonanej inwentaryzacji.

Tom drugi Inwentarza rękopisów, rejestrujący i opisujący archiwalia Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej Sandomierskiej, stanowi uzupełnienie opublikowanego w 2002 r. katalogu dokumentów oraz wydanego w 2010 r. Inwentarza rękopisów (tomu pierwszego). Nosi ten sam tytuł, zachowuje ten sam układ redakcyjny, stosuje taką samą formę aparatu naukowego, posługuje się tymi samymi skrótami i jednakowo sporządzonymi indeksami. Obejmuje jednak pokaźny zbiór rękopiśmiennych materiałów źródłowych: 28 oryginalnych dyplomów pergaminowych, 207 papierowych (wśród
których także nie brak oryginałów) i 75 wiązek rękopisów. W sumie ponad 300 jednostek archiwalnych. Dopełnia więc i wzbogaca wyraźnie potężny zasób archiwalny (1350 jednostek), ujęty w obu wcześniejszych wydawnictwach, tworząc wespół z nimi całościową rejestrację źródeł do dziejów sandomierskiej kapituły kolegiackiej i katedralnej, miasta Sandomierza, zespołów klasztornych, ośrodków miejskich oraz parafialnych osad wiejskich dawnej ziemi sandomierskiej, a także Lubelszczyzny i Podlasia oraz sąsiadujących z nimi obszarów Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Podczas dyskusji podsumowującej spotkanie wskazano na potrzebę nowego wydania monografii miasta Sandomierza, która uwzględniłaby nieznane dotąd dokumenty.

Bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował prof. Kirykowi za trud opracowania bezcennej dokumentacji archiwalnej. Wskazał zarazem na cechującego naukowca ducha pokornej służby i bezinteresowności.

– Dzięki Pańskiej pracy te prawdziwe skarby będą łatwiej dostępne dla badaczy, a zarazem lepiej zabezpieczone. Nie możemy ich ignorować ani utracić. Chodzi bowiem o korzenie, chrześcijańskie korzenie z których wszyscy wyrastamy. Odcięcie się od nich spowodowałoby duchową oraz intelektualną samozagładę. Tym wspaniałym dziedzictwem trzeba zainteresować młodzież. Bardzo bym pragnął aby dyrekcje szkół nawiązały współpracę z naszą Biblioteką Diecezjalną i Archiwum. Żeby nauczyciele i uczniowie brali udział w sympozjach i warsztatach naukowych. To również zadanie dla duszpasterzy i katechetów – mówił biskup.

Książka prof. Kiryka ukazała się nakładem Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności.