Zmarł ks. prof. prał. Jan Chwałek

Ks. prof. prał. Jan Chwałek urodził się 7 stycznia 1930 r. w Woli Baranowskiej. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w WSD w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r.

Jako wikariusz pracował w parafii św. Józefa w Sandomierzu. Posługę administratora pełnił w parafii Pelagów (Diecezja Radomska). Ukończył studia stacjonarne na Wydziale Teologii KUL, a następnie uzyskał tytuł doktora na Instytucie Muzykologii Kościelnej, a w 1980 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

Od 1961 r. ks. prof. prał. Jan Chwałek był pracownikiem naukowym KUL, a w latach 1963-1972 oraz od 1992-2010 r. wykładowcą WSD w Sandomierzu. Uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, pełnił funkcję Kierownika Katedry Instrumentologii KUL.

Został uhonorowany godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej sandomierskiej w 1977 r., oraz kapelanem honorowym Jego Świątobliwości od 1991 r.

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w parafii Wola Baranowska.

Program uroczystości:

  1. Eksporta – 3 grudnia godz. 17.00
  2. Msza święta pogrzebowa – 4 grudnia godz. 13.00

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Kalendarium życia Księdza Profesora Jana Chwałka

ZOBACZ

-Jan Chwałek urodził się 7 stycznia 1930 r. w Woli Baranowskiej, obecne województwo podkarpackie.

-Sześć klas Szkoły Podstawowej ukończył w Woli Baranowskiej.

-Klasę siódmą i Miejskie Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące ukończył w Baranowie Sandomierskim.

-1948, wrzesień: wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, równocześnie uczęszczał tam do Liceum Ogólnokształcącego.

-1951: złożył egzamin maturalny, 23 czerwca otrzymał świadectwo dojrzałości.

-1951-1956: odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

-1956, 17 czerwca: otrzymał święcenia kapłańskie.

-1956, październik: na polecenie ks. biskupa ordynariusza Jana Kantego Lorka, rozpoczął studia muzykologiczne w KUL.

-1958: jako student III roku, na ustne polecenie biskupa ordynariusza, dojeżdżał co dwa tygodnie do Sandomierza, gdzie prowadził zajęcia na kursie dla organistów [po ukończeniu studiów na tymże kursie pracował do 1972 r.].

-1960, czerwiec: ukończył studia w KUL.

-1960, grudzień: zdał egzamin magisterski i licencjacki z teologii w zakresie muzykologii kościelnej.

-1961, styczeń: został administratorem parafii Pelagów k/Radomia.

-1961, luty (drugi semestr roku akademickiego 1960/61): został zatrudniony

w KUL; prowadził zajęcia zlecone (pałeografia muzyczna i organoznawstwo); dojeżdżał z Pelagowa co dwa tygodnie, ponadto do Sandomierza gdzie prowadził zajęcia na kursie dla organistów.

-1961, sierpień: został zatrudniony jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu; dojeżdżał do Lublina i nadal prowadził zajęcia zlecone.

-1962, 15 kwietnia do 30 czerwca: uzyskał urlop naukowy; w tym czasie zebrał materiały do pracy doktorskiej.

-1963, 2 września: otrzymał nominację na profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

-1964: uzyskał w KUL stopień doktora teologii w zakresie muzykologii kościelnej.

-1972, 31 sierpnia: został zwolniony z obowiązków profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu; przeprowadził się do Lublina, zamieszkał w konwikcie księży studentów i zajął się pracą dydaktyczno-naukową.

-1980: uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie muzykologii.

-1981: otrzymał stanowisko docenta.

-1982-1986: pełnił funkcję kierownika Instytutu Muzykologii Kościelnej w KUL.

-1984-2005: był kierownikiem Katedry Instrumentologii.

-1992, 28 lutego: otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.

-1994: został ponownie powołany na stanowisko profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przez ks. biskupa ordynariusza prof. dra hab. Wacława Świerzawskiego [funkcję tę pełni nadal].

-1997, 14 lutego: angaż na stanowisku profesora nadzwyczajnego został przedłużony na czas nieokreślony [z przyczyn sobie tylko wiadomych, nie ubiegał się o tytuł profesora].

-2000: przeszedł na emeryturę i pracował nadal na pełnym etacie w KUL.

-2005, wrzesień: zakończył pracę w KUL.

Przygotowanie zawodowe: dyplomowany organmistrz

-1974, 30 sierpnia: po złożeniu przewidzianych egzaminów uzyskał Dyplom

Czeladnika w rzemiośle organmistrzostwo w Izbie Rzemieślniczej miasta stołecznego Warszawy (Nr 84591).

-1975, 2 lipca do 29 sierpnia: odbył praktykę organmistrzowską w firmie Harry Hillebrand w Hanowerze.

-1988, 9 grudnia: po złożeniu przewidzianych egzaminów uzyskał Dyplom Mistrzowski w Izbie Rzemieślniczej w Krakowie (Rej. Em. 231/88).

-1970-1982: pracował w Krakowskim Oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków; współorganizował Pracownię Konserwacji Organów Zabytkowych; pracował jako organmistrz (wykonywał dokumentację, intonację i strojenie głosów) przy konserwacji zabytkowych organów (Orawka, Kazimierz Dolny, Olkusz, Jędrzejów).

-1984-2005 (przez 21 lat): był kierownikiem Katedry Instrumentologii (jedynej w Polsce).

-Od 1997: był Rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki (Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w dziedzinie ochrony zabytków ruchomych, specjalności konserwacji zabytkowych organów.

-Od 1998: był członkiem Komisji egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzowskiej w Izbie Rzemieślniczej w Krakowie.

-2003-2008: przewodniczącym tejże Komisji.

Prace za granicą:

-1989: wykonał dokumentację konserwatorską organów F. Ladegasta w Moskwie.

-1990: wykonał wstępną dokumentację konserwatorską organów D.A. Caspariniego w kościele pw. Św Ducha Wilnie.

Godności kościelne:

-1977, 15 lipca: kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

-1991, 16 maja: kapelan honorowy (vulgo prałat) Jego Świątobliwości Jana Pawła

II, prałat [Benedykt XVI prolongował].

Należał do:

-Towarzystwa Naukowego KUL;

-Związku Kompozytorów Polskich (sekcja muzykologów);

-Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej;

-International Musicological Society;

-Gesellschaft der Orgelfreunde;

-Towarzystwa Miłośników Muzyki Dawnej;

-1995-1999: do Komitetu redakcyjnego „Studiów Sandomierskich”;

-1997-2000: do Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych KUL.

-27 kwietnia 2017 r. otrzymał Medal Uniwersytecki KUL JPII Signum Universitatis za długoletnią pracę na rzecz Kul i niezwykle cenny wkład w rozwój lubelskiej muzykologii

UKRYJ

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl