III NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

Foto. Fotolia/Gstudio Group

PIERWSZE CZYTANIE (Jon 3,1-5.10)

Nawrócenie Niniwitów

Czytanie z Księgi proroka Jonasza.

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział.
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”.
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9)

Refren:Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7,29-31)

Przemija postać tego świata

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Mówię wam, bracia, czas jest krótki.
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 1,14-20)

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże…Mój najważniejszy czas już się wypełnił. Jezus przyszedł dla mnie. Dla mnie cierpiał, umierał na krzyżu
i zmartwychwstał. Ze swej strony uczynił wszystko, co mógł. Teraz czas na mój krok, to jest moja godzina spotkania z Bogiem. Stajemy się dziś świadkami powołania Apostołów: Pójdź za Mną – te słowa przeniknęły serca prostych rybaków, czyniąc z nich rybaków ludzi. Takie jest Słowo Boże – przemienia człowieka i czyni wszystko nowe. Jonasz posłany do mieszkańców Niniwy ze słowem Boga, nawrócił ich serca. Teraz to samo słowo kieruje do nas. Ustami św. Pawła, Bóg nas przestrzega: Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Posłuchajmy, zatem słów Pana. Uczyńmy miejsce dla Niego. W naszym sercu zbudujmy dom, do którego On będzie przybywał
i rozmawiał z nami. (Por. Św. Augustyn). Nie ociągajmy się, zostawmy to, co złudne i zbyteczne, co nas oddziela od prawdziwej miłości. (Por. Św. Bazyli Wielki). Nawrócenie nie jest rzeczą prostą, ale konieczną, aby życie wygrać. Święty Hieronim dodaje nam otuchy na drodze nawrócenia mówiąc: Kto pragnie orzecha, rozbija skorupę, tak samo kto pragnie łaski czystego serca, przełknie gorycz pokuty. Posłuchaj głosy Pana, nadszedł Twój czas…