PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II

Foto. Fotolia/Gstudio Group

PIERWSZE CZYTANIE (1 Sm 15,16-23)

Bóg odrzuca Saula

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.

Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami Samuel powiedział Saulowi: „Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy”. Odrzekł: „Mów”. I mówił Samuel: „Czy to nie prawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i nakazał: «Obłożysz klątwą tych grzesznych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz». Czemu więc nie posłuchałeś rozkazu Pana? Z chciwości zabrałeś łup, popełniłeś więc zło przed Panem”.
Saul odpowiedział Samuelowi: „Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą mię posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, Amalekitów zaś obłożyłem klątwą. Lud zabrał najlepsze owce i bydło z obłożonej klątwą zdobyczy, aby je ofiarować Panu, Bogu twemu, w Gilgal”.
Samuel odrzekł: „Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa rozkazom Pana? Otóż lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Opór bowiem jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 50,8-9.16bc-17.21)

Refren: Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

„Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie przyjmę z twego domu cielca *
ani kozłów ze stad twoich.

Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? *
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 4,12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 2,18-22)

Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”
Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ
Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Dosyć!- Mówi Bóg przez usta proroka Samuela do króla Saula. On nie posłuchał głosu Boga, dlatego został odrzucony. Niestety, mimo przykładu Saula, mimo przykładu faryzeuszy, ciągle i my ulegamy pokusie lekceważenia Bożych przykazań, jakbyśmy chcieli Go przekupić naszą modlitwą albo ofiarą. Dlatego wyrzuca nam Pan ustami Psalmisty: Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.(…) Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? A słowa moje odrzuciłeś za siebie? Muszę, zatem wrócić do mojego Boga. On Jezus jest Panem Młodym (por. Beda Czcigodny), który dla swej Oblubienicy – Kościoła przygotował nową formę modlitwy – modlitwę serca, która przewyższa wszelkie ludzkie ofiary. Dusze ludzkie są jak stare ubrania albo stary bukłak. A jeszcze nieodnowione wiarą i mocą Ducha Świętego są nadal słabe i nie zdolne do prawdziwej modlitwy, która winna wypływać z ludzkiego serca przepełnionego miłością do Boga. (por. św. Jan Chryzostom). Nawet nasz post jest Bogu nie miły, bo samo wstrzymywanie się od pokarmów nic nie znaczy, jeśli nie jest to post, który oddala nas od złego i odpuszcza winne bliźniemu. Posłuchajmy, więc głosu Pana – a szczęśliwie żyć będziemy.