Zaangażowani w dzieło pomocy rodzinom

– Powinniśmy poszerzyć pole naszej działalności będąc blisko rodzin: służąc dobrą radą, pomagając rozwiązywać spory, udzielając wsparcia materialnego – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

W Sandomierzu dnia 22 kwietnia odbyło się sympozjum naukowo-duszpasterskie poświęcone parafialnemu duszpasterstwu rodzin i małżeństw w świetle papieskiej adhortacji Amoris Laetitia.

– Wiele osób, w tym teologów po przeczytaniu adhotrtacji Amoris Laetitia określa ją, jako poradnik rodzinny, który powinien być w każdym domu. Walorem dokumentu jest prosty, zrozumiały język oraz aktualność tematyki. Papież tym dokumentem stara się otworzyć drzwi do duszpasterstwa pozytywnego, gościnnego, umożliwiającego stopniowe pogłębianie wymagań Ewangelii. Papież Franciszek podkreśla, że główny wkład do duszpasterstwa rodzin wnoszony jest przez parafię, dlatego nasze sympozjum koncentruje się właśnie na tej tematyce – poinformował ks. Tomasz Cuber, dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Diecezji Sandomierskiej.

Sympozjum rozpoczęła Msza św., sprawowana pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza wraz z kapłanami z całej diecezji zaangażowanymi w duszpasterstwo małżeństw oraz licznych proboszczów.

Biskup K. Nitkiewicz mówił w homilii, że Chrystus Zmartwychwstały udziela wierzącym w Niego pełni życia. Chodzi tu o uczestnictwo w życiu samego Boga stwórcy i odkupiciela, a nie tylko o egzystencję w wymiarze biologicznym. Ta obfitość życia przedstawiona wymownie na obrazie Chrystusa Miłosiernego, jako promienie wychodzące z Jego serca, niesie duchowe odrodzenie, szczęście i pokój wszystkim wierzącym, w tym chrześcijańskim rodzinom i wspólnotom, a przez ich obecność w świecie, całej ludzkości. Jest jak mówi św. Jan Paweł II, łaską i odpowiedzialnością. Zmartwychwstały Pan wzywa swoich uczniów do udziału w Jego zbawczym dziele.

W świecie chorych i wynaturzonych relacji międzyludzkich, rodziny chrześcijańskie, powinny ukazywać, na czym polega bycie mężem i żoną, ojcem i matką, dziećmi, czy rodzeństwem. Wobec nieoczekiwanych zwrotów wydarzeń i koniunkturalnych sojuszów, wolnych związków i umów o dzieło, chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny daje człowiekowi oraz społeczności, w której żyje, gwarancję stabilności i bezpieczeństwa. To są również owoce zmartwychwstania Chrystusa. Przyjmijmy je z wdzięcznością, cieszmy się nimi i ukazujmy je przez świadectwo życia, wychowanie i katechezę – wskazywał hierarcha.

Biskup Sandomierski poruszył również sprawę opieki duszpasterskiej nad rodzinami, tak aby mogły się one cieszyć pełnią życia ofiarowaną przez Chrystusa i wypełniać jego misję w świecie. Zauważył, że odbywa się to głównie przez udzielanie sakramentów i przepowiadanie Słowa Bożego.

– Powinniśmy poszerzyć pole naszej działalności będąc blisko rodzin: służąc dobrą radą, pomagając rozwiązywać spory, udzielając wsparcia materialnego. Trzeba jednak pamiętać o zasadzie znanej już w starożytnej medycynie: po pierwsze nie szkodzić. Musimy być bardzo dyskretni, powściągliwi i roztropni. Na wielu rzeczach po prostu się nie znamy, o niektórych nie wiemy. Dlatego warto zaangażować w dzieło pomocy rodzinom, inne rodziny i wspólnoty – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

Na wspólne spotkanie przybyły rodziny zaangażowane w różne formy duszpasterstwa rodzin, członkowie i wolontariusze z Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie, katecheci oraz wiele osób związanych z pomocą świadczoną rodzinom.

Część wykładowa odbyła się w Katolickim Domu Kultury.

W pierwszym wystąpieniu ks. dr hab. Jacek Goleń w wykładzie pt.: „Duszpasterstwo w parafii ukierunkowane na rodziny” mówił o parafialnych formach duszpasterstwa skierowanego do małżeństw i rodzin, o zadaniach duszpasterzy wobec rodzin i duszpasterskiego towarzyszenia małżonkom w ich wypełnianiu rodzinnego powołania. W drugim wykładzie „Duchowość małżeńska w duszpasterstwie parafialnym”, ks. dr hab. Adam Rybicki podkreślił konieczność świadomości celów duchowości chrześcijańskiej w podejmowaniu każdej pracy duszpasterskiej. Następnie mówił o duchowości opartej na wzorze Świętej Rodziny i o duchowości małżeńskiej przedstawionej przez papieża Franciszka w adhortacji Amoris Laetitia.

W swoim wystąpieniu ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski „Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej w sytuacjach nieprawidłowych w parafii” podkreślił konieczność podjęcia opieki duchowej nad osobami, które znajdują się w sytuacjach związków nieuregulowanych. Przywoływał przykłady koniecznej pomocy duchowej i formacyjnej tym osobom. Przypomniał także, że istnieje konieczność powołania duszpasterskich struktur ogólnopolskich zajmujących się pomocą osobom żyjącym w związkach nie sakramentalnych.

W ostatnim wykładzie „Prawne implikacje Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin w parafii”, ks. dr hab. Piotr Kroczek wskazał jak papieska adhortacja odnosi się do prawnego traktowania przypadków trudnych, czyli małżeństw cywilnych i związków nie sakramentalnych. Podkreślił, że papieski dokument przypomina, że prawo kanoniczne i proces o orzeczenie nieważności małżeństwa jest narzędziem duszpasterskim, a nie tylko chłodną ujętą w normę dyscypliną.

– Dobro rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła, dlatego powinniśmy dostrzegać problemy i wyzwania, przed którymi stoi rodzina. Za wskazaniami papieża powinniśmy dostrzegać ogromną rolę duszpasterstwa zwłaszcza parafialnego, którego priorytetem ma być towarzyszenie rodzinie, aby mogła wypełnić swoje podstawowe zadania, do których należą: tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, uczestnictwo w życiu społeczeństwa i kościoła – podsumował ks. T. Cuber.