PODWYŻSZENIE KRZYŻA – ŚWIĘTO

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (J 3,13-17)

Krzyż narzędziem zbawienia

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Oto słowo Pańskie.

Dziś w liturgii obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Bóg chce zwrócić naszą uwagę na krzyż: znak naszej wiary, naszego zbawienia, ale przede wszystkim narzędzie wywyższenia Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. W Ewangelii znajdziemy zdanie, które mówi o największym z darów, jaki każdy z nas otrzymał. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). To zdanie pokazuje wielką miłość Boga do człowieka i zawiera całą istotę posłannictwa Jezusa Chrystusa. Bóg umiłował nas do tego stopnia, że nie zawahał się ofiarować swojego jedynego Syna za nas, grzeszników. Tym, którzy uwierzą w Jezusa, ta ofiara otwiera drogę do życia wiecznego. Niech to dzisiejsze Święto będzie okazją do uświadomienia sobie prawdy o tym, jak cenni jesteśmy w oczach Boga. Niech każde spojrzenie na krzyż i na ukrzyżowanego na nim Zbawiciela, dodaje nam sił do podejmowania naszego krzyża.