Przygotowania do Synodu Diecezjalnego

Foto. Ks. Tomasz Lis

10 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Przygotowawczej III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

Chociaż minie wkrótce 25 lat od zmiany granic Diecezji Sandomierskiej, w wyniku czego utraciła ona część terytorium na rzecz Diecezji Radomskiej, a powiększyła się o obszary wchodzące niegdyś do Diecezji Przemyskiej, Lubelskiej i Tarnowskiej, nie nastąpiła jeszcze całkowita integracji duchowieństwa, wiernych oraz ujednolicenie panujących zwyczajów.

W skład Komisji Przygotowawczej wchodzą: ks. prał. Jerzy Dąbek – Wikariusz Generalny, ks. prał. Waldemar Gałązka – Wikariusz Sądowy, ks. kan. Rafał Kułaga -Rektor Seminarium Duchownego, ks. Roman Janiec – Kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. prał. Stanisław Bar – Diecezjalny Ojciec Duchowny, ks. Marek Kumor – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii, ks. Bogdan Krempa – Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, ks. kan. Józef Szczepański – Ekonom Diecezjalny, ks. prał. Kazimierz Skawiński, profesor seminarium, ks. kan. Krzysztof Rusiecki – proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu, ks. Marek Bednarz – wikariusz parafii katedralnej w Sandomierzu, o. Artur Traczewski, CR – proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sulisławicach, s. Alina Słonecka, SNMPN – audytor Sądu Biskupiego oraz p. Joanna Szmuc – dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu.

Uczestnicy spotkania podkreślali w dyskusji potrzebę otwarcia się na światło Ducha Świętego i dokonania pogłębionej refleksji nad sytuacją Kościoła lokalnego. Powinna być ona ukierunkowana na jego wewnętrzną odnowę i na odważne wychodzenie do świata z misją ewangelizacyjną. Owocem tej refleksji mają być nie tylko zalecenia duszpasterskie i normy prawa partykularnego ale również wypracowanie wspólnotowego stylu działania.

Komisja Przygotowawcza zaproponowała Biskupowi Ordynariuszowi powołanie obok Komisji Głównej następujących komisji synodalnych: Komisja Teologiczna, Komisja ds. Kultu Bożego i Sakramentów, Komisja ds. Ewangelizacji, Komisja ds. Duchowieństwa, Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, Komisja ds. Wiernych świeckich, Komisja ds. Duszpasterstwa, Komisja ds. Charytatywnych i Komisja ds. Ekonomicznych. Będą miały one swoje podkomisje, np. ds. Młodzieży, Małżeństwa i Rodziny, czy Sanktuariów

Komisje mają pracować w trzech płaszczyznach: widzieć, oceniać i działać, pozostając w ścisłym kontakcie z duszpasterzami i wiernymi świeckimi, a także korzystając z pomocy ekspertów w różnych dziedzinach. Dokumenty robocze przygotowane przez komisje będą następnie dyskutowane we wszystkich 25 dekanatach przez zespoły synodalne złożone z kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich z Dekanalnych Rad Duszpasterskich. Zebrany w ten sposób materiał posłuży przy redakcji statutów synodalnych.

Otwarcie III Synodu Diecezji Sandomierskiej planowane jest na 25 marca bieżącego roku.