Rozum wobec wiary

Uroczystości ku czci św. Tomasza z Akwinu, teologa i filozofa odbyły się w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Pielęgnowana od lat w sandomierskiej uczelni tradycja spotkania naukowego z okazji wspomnienia św. Tomasza z Akwinu, rozpoczęła się od Mszy św. w kościele seminaryjnym, której przewodniczył bp senior Edward Frankowski. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali kapłani pracujący w seminarium i kurii, księża dziekani i kapłani neoprezbiterzy. We Mszy św. wzięli udział przedstawiciele władz Sandomierza, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Świętokrzyskiej, stowarzyszenia przyjaciół WSD, Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ostrowca Świętokrzyskiego, a także sióstr zakonnych i kleryków. Symboliczne znaczenie miało uczestnictwo  Sióstr Dominikanek, które reprezentowały środowiska związane z duchowością bliską św. Tomaszowi z Akwinu.

Część naukową spotkania, rozpoczął ks. kan. dr Rafał Kułaga, rektor seminarium, wprowadzając zebranych w tematykę gnozy.

Następnie ks. prof. dr hab. Marek Tatar z UKSW, wygłosił referat pt.: „Rozum wobec wiary – współczesna pokusa gnostycyzmu”. – Obserwacja rzeczywistości prowadzi do wniosku, że droga absolutyzacji umysłu człowieka prowadzi do samozniewolenia, a tym samym budowania cywilizacji autodestrukcji. To jest właśnie forma „nowej gnostyckiej religijności”, która odrzuca racjonalne objawienie na rzecz nieracjonalnego sentymentalnego mitu a czasem zabobonu. Uderzające jest określanie chrześcijaństwa jako bariery postępu, a jednocześnie resentyment w stosunku do wierzeń pierwotnych. Z tego względu niezwykle cenne jest stwierdzenie św. Jana Pawła II: „Złudne jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu”. Tym co pozwala przekroczyć naturalny charakter poznania i ludzkiego rozumowania jest doświadczenie miłości transformującej człowieka, która nie może zawierać niezgodności pomiędzy ludzkim umysłem a Bożą Mądrością – podkreślał ks. prof. M. Tatar.

Dziękując organizatorom i uczestnikom spotkania, bp Krzysztof Nitkiewicz podkreślił, że jest ono przyczynkiem do rozwoju życia kulturalnego w Sandomierzu.

– Myśl św. Tomasza z Akwinu wywiera do dzisiaj ogromy wpływ nie tylko na doktrynę Kościoła katolickiego, ale i na całą kulturę europejską. Dokonana przez niego swoista synteza dorobku ludzkiego rozumu, była przez całe wieki czymś podobnym do współczesnego googla. Jednocześnie „metoda naukowa” św. Tomasza: na kolanach, z pokorą, rzetelnie i uczciwie, może być inspiracją dla każdego z nas w poszukiwaniu prawdy o człowieku i świecie – powiedział biskup.